สัมมนา - การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบการเงินรวม

Last updated: 20 Oct 2021  |  2540 Views  | 

สัมมนา - การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบการเงินรวม

หัวข้อสัมมนา

o   ลักษณะและประเภทของเงินลงทุน


o   การนำเสนองบการเงินรวม

o   ขอบเขตของงบการเงินรวม

o   ขั้นตอนในการจัดทำงบการเงินรวม

o   ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงินรวม

o   การตัดรายการระหว่างกันเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

     ·       การตัดรายการเงินลงทุน

     ·       การตัดรายการลูกหนี้/เจ้าหนี้ระหว่างกัน

     ·       การตัดรายการเงินให้กู้ยืม/และเงินกู้ยืมระหว่างกัน

     ·       การตัดรายการรายได้/ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

     ·       การตัดรายการกำไร/ขาดทุนในสินค้าคงเหลือระหว่างกัน

     ·       การตัดรายการกำไร/ขาดทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างกัน

     ·       การตัดรายการรายได้เงินปันผล

 
o   การทดสอบยอดคงเหลือของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุม

o   การเปิดเผยข้อมูล

o   Workshop

 


ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก (MRT พระราม 9)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 8:45 – 16:30 น.

ค่าอบรมสัมมนา 1,900 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

สำรองที่นั่ง โทร. 02-645-0109, 082-322-4050 Fax. 02-645-0110

E-mail: nath@crowe-ans.co.th 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy