News

หลักสูตรนี้...นับชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ผู้ทำบัญชี ชั่วโมงการบัญชี 6 ชั่วโมง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ชั่วโมงการบัญชี 6 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 1,900 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน) สำรองที่นั่ง โทร. 02-645-0109, 082-322-4050 Fax. 02-645-0110 E-mail nath@crowe-ans.co.th

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา - ตรวจสุขภาพกิจการ ผ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหาร ภาพบรรยากาศงาน วันที่ 24 ก.ย. 63

Powered by MakeWebEasy.com