News

“นโยบายงดรับของขวัญ” เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส จึงขอความร่วมมือท่านงดเว้นการมอบของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของ ANS ในทุกเทศกาล บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ขอขอบพระคุณและน้อมรับทุกความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน

Download 2021 Transparency Report

Youtube : Investment Chitchat - DuPont Analysis / DuPont Model

Youtube : โลก-นอก-กะลา - 12 Happiness Quotes

Youtube : โลก-นอก-กะลา - 12 Leadership Quotes

Youtube : โลก-นอก-กะลา - 12 Thoughtful Quotes

Youtube : โลก-นอก-กะลา - 12 Dhamma Quotes

หลักสูตรนี้...นับชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ผู้ทำบัญชี ชั่วโมงการบัญชี 6 ชั่วโมง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ชั่วโมงการบัญชี 6 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 1,900 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน) สำรองที่นั่ง โทร. 02-645-0109, 082-322-4050 Fax. 02-645-0110 E-mail nath@crowe-ans.co.th

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา - ตรวจสุขภาพกิจการ ผ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหาร ภาพบรรยากาศงาน วันที่ 24 ก.ย. 63

Powered by MakeWebEasy.com